Regulamin

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu dnia.
 2. Podczas wypoczynku uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i kultury osobistej.
 3. Podczas wyjazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek psychoaktywnych. Złamanie tego zakazu może wiązać się z usunięciem uczestnika z rekolekcji oraz (w razie niepełnoletniości) z przyjazdem rodziców (prawnych opiekunów) i osobistym odbiorem dziecka. W razie takiego przypadku żadne koszty nie będą zwracane.
 4. Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone osobiste rzeczy uczestników.
 5. Wszelkie szkody wyrządzone z winy uczestnika pokrywa on sam lub rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 7. Uczestnik w trakcie wypoczynku zobowiązany jest przestrzegać wszelkich instrukcji i poleceń opiekunów.
 8. Organizatorzy zapewniają odpowiednie wyżywienie uczestników, jednakże uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o swoich specjalnych wymaganiach żywieniowych lub alergiach pokarmowych przed rozpoczęciem wypoczynku.
 9. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubrania i obuwia dostosowanego do warunków panujących na miejscu wypoczynku.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu dnia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 12. Wszelkie pytania, wątpliwości czy problemy związane z wypoczynkiem należy zgłaszać bezpośrednio do opiekuna lub organizatora wypoczynku.
  Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w określonych godzinach. Zakazane jest wykonywanie hałaśliwych czynności, które mogą zakłócać spokój innych uczestników.
 13. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania opiekuna lub organizatora w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek choroby lub urazu.
 14. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania zasad kajakarstwa oraz instrukcji opiekunów w zakresie bezpieczeństwa na wodzie.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów prawa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów.

Zapisz się

Zapisy na Dzień Skupienia prowadzi i wszelkich informacji udziela ks. Krzysztof Świerczek:

+48 572 278 518

rekolekcjewkajaku@gmail.com

+48 572 278 518

Jeśli nie odberzemy - oddzwonimy